(http://akhawaat.com/akhawat/index.php)
-   Islam by all languages (http://akhawaat.com/akhawat/forumdisplay.php?f=22)
-   -   ەیێ ۆ _ (http://akhawaat.com/akhawat/showthread.php?t=56916)

10-15-2015 10:13 PM

ەیێ ۆ _
 
.. :

ەی ی ڵ ە ەەێ ەە (ەی) ەێەە ەە ێ ی ێ ی ێ ە ۆ ەێ ێ ەی ڵ ۆ ەە (ەی) ەەە ە ەێە ە.. ێ ە ەەە ۆیە..!!ە یەی ߍی ڕ ەی ڵی ێەی.ەیی ەەیە:
* ە ی ەڕ: ەە ێڕەی (ەی ە ەە) ڵە ەی ێی ەی ڵ ێ.
* ە ێ: ێەە ەڵەی ەێڕەەی ی ە ەە ێی ێ.
* ە ڕە: ڕەی ڵە ێ (ە ێ).
* ە ێ: ە یی ڕ (ێی ێەە ) ی ەڵەی ێەە ەە ە ە.
* ە ۆەیی: ێەە ەەی ییی ی ە ەۆ ە ۆ ەێ.
* ە ەیی (): ی ە ۆی یی ەەە ەەی ە ە ێە ۆی ۆ ییی ۆڕ ەی ەەی ەێێ.
* ەە یەی: ەەڵ ە ەێی ڕ ڵ ییی ە ەۆ ە.
* ەەی: ە ە ە ەەی ەی ۆ ەەڵیی ە ەە.
* ی: ە ۆی ە ە ۆڤی ێەی ەەی یی ەۆی ڵەەە ە یە یی ۆەیی ڵی ەێێی ە ەێی ی ی ەەڵی ەэی ێی ۆە.
* ەە : ەە ۆە ی ەە ە ەەیەە ە ی ەە ە یەە.
* ی: ە ێەی ییی یە یی ێ ەۆڵ ڕ ێ یی ۆی ۆی ێە ێ یی ەەڵە ە ەی Ǎێە ڵۆ ی.
* ییەی: ێێی ڵ ێ ێێ ەەیەی ێ ەە یی ەیە ەەە .
* ی (): ەی ە ە ەە.
* ەی ی: ێی یەە ە ە ەی ۆڤ ەێ.
ەەی ۆǁۆی ()ی ە
ەی ی ڵ ە ە ڵی ەە ە ۆ ۆǁۆی () ە ەەی ی ەە.
1) ۆǁۆیی ە ە (ەە ی ێە ەیە ە ێ ەە ǁۆیی ە ە ) ەڵ ە یە ی ەە ەی ۆǁۆی ە ی Ȑێەە ەێ یی ە ە ێ ۆڵ .
2) ێ یەە ۆی ە ۆی ە ێە ێ ی ەڵ ێە ێەە ی ە ە ێ یەی ە ێ ی ەی ێڕ ی ە ێ.
3) ەێ یەە ە ەی ە ێ ە ەێ.
4) ەێ یەە ەە ێ ێ ە ی ێ ە ەی ەە یێ.
5) ێ یەە ە ی ی ێ.
6) ێ یەە ۆ ۆ ی ۆ (ەە) ێ.
7) ێ یەە ەی ە ȍێ ە ێە ۆ ە ڵێی ێ.
8) ێ یەە ەەەی ۆ ە ێ ە ێەە ەیەی: (ە ەێ ۆ ە ەە ە ی ەە ۆی یە ی ەیی ەە ە ǐی ێەە) ە .
9) ە ەیەی ێ ە ەی ڵ ەەی ەە ە ۆڵێ ێە ە ەۆ ەە یی ەی یە ەە ەی ەەڵ ەە ەەی.
ۆڕ ەی ەەیە
ەی ߍی ی: ەی ۆی یی ی ە ە ǐی ەی ە ەڕۆ ۆی ەەی ی ەەڵ ێ ەڵ ەیی ۆی ی ەە ۆ ێ.
ەی ە ۆڤ ە ە ڵە یە ە ەڵۆی ەیێ ێی ەەە ەی ی ۆ ێ.. ەێ ڵ ۆ ێ ێ ی ەە ە Ǎە ە ەەی ێ ەڵێ ە ێ ە ڕ ߍ ۆەی ەی ەیەە ێی ێڵی !!
ەی ەێ ۆ ڵ ۆ ێ ە ە ێ ەە ەێ ەە ەڵ ە ەەە ۆڕ ە ێ ەێ!!
ی ۆ ە ە ە ەی ە ەیە ێ ۆڕێی ی ەەێی ە.
ەی ۆ ەێ ەڵ ی ێ ێ ە یەی ە ەی ێ یی یی ێەە ێ ەە !!
ەی ۆ ەێ ڵ ۆ ێ ە ۆی یە ە ی ەێیەە ە ۆڕ ێیە ە !!
ەی ی ۆ ەێ ڵ ۆ ێ ە ەەی ەە ەێە ە ی ی ە ەێ ە ەێ ەەە ی ەێەە ی یە ی ی یە ی ی ەە..
ەی ەەیە ێە ێە ۆ ە [ * ] 99-100. ە: (ە ەە ێی ی ەێەە ە ەیەی ە ێەی ۆی ە ǐ ەیێ ە ە ەی ەێەە ەڵێ یە ێڕەە ۆ ی ەڕێ ەەی ە ە ۆڵەی ەەی ەەی ۆ ە ی ەیڕۆǡ ەڵ ێی ەێ ەێ ێی ǐەڕێیەە ی ۆ ەەڕێیەە ی ە ەەی ەѐی () ەیە ەەڕەە ە ۆە ەێەە ۆی ی ەە).
ەی ی ەەڕە: ە ە ەۆ ە ە ێە ە ی ەە ەڕێیەە ەە یە ە ە ڕێی ە ەەی ێی ۆ ێی یە ە ێ Ȑە ێ ەڵێی ǐی ۆ ە.
1) ەەی ە ی ێەیە ەە ە ەەی یی ەی ی ە (ە) ە یی ێی.
2) ەەی ێ ȍێ ی ێی ەی ی ی ەی.
3) ەەی ە ۆڵ ەی ی ەە ەەڵ یی ێە (ەەی ێ ەێ) ەی ی ەیی ەەۆ ەەۆ ی ی ی ۆ Ӂی ی ەە ۆیە ەی ۆ ەەە ی ە ە ی ەڵی ەی ە ە ێی ەڵ یی ەی.
4) ەەی یی ەی یی ی ۆیی ۆە ەیەە ی ەەە ۆ ێ ی ێی ە ی.
5) ەەی ێی ێی ە ڵەە ەэی ە ۆی یی ێ ǐی.
6) ەەی ە ێ ەی ێەە ەی ی ی ڕەێی.
7) ەەی ۆ ەۆڤەی ی ( ) ەەیۆ ۆی ڵی ەی ەی!
ەی ی ڵ ەە ەە ەە ە
) ەە یە ەی ەیڕە ی ەەی ێەە ەە ێ ەی ێڕ ە ەە ە ەۆی ی ە ەی.
) ەە یەی ەەڵ ە ەڵە ەی ە ییی ی ە ەۆە ە.
) ە ȁڕێە ی ێ ە ی ێ ۆی ێ ۆ ۆ ۆی یی ە ە.. ە ی ێ ەە.New Page 1

Twitter

Facebook

Rss
Ramdan √ BY: ! chat muscat 2013

Protected by CBACK.de CrackerTracker

mess by mess 2009